مزایای شیشه سکوریت

صنعت شیشه در دهه های اخیر پیشرفت بسیاری داشته تا آنجا که تقریبا 40 درصد از یک ساختمان و وسایل آن از شیشه ساخته شده است مخصوصا شیشه سکوریت که با حرارت دادن مجدد آن استقامت شیشه چند برابر شده و قابل استفاده در محل های زیادی از قبیل درب شیشه ای نمای ساختمان راه پله های شیشه ای، میزنهار خوری، میز زیر تلوزیون می باشد. شیشه با زیبایی و ظرافت زیادی که دارد و در این زمان بیش از پیش در منازل و ادارات و در تمام مراحل کاری ما از صبح تا شب در دسترس ما می باشد شیشه سکوریت در رنگ های مختلف و اشکال گوناگون موجود است
شیشه سکوریت به خاطر حرارت مجددی که در کوره به آن داده شده و یک دفعه سرد می شود، جنس آن سخت و محکم می گردد و در صورت شکستن به قطعات بسیار ریز تبدیل می شوند که قابلیت بریدن ندارند و در موارد متعدد مثل سقوط شیشه از ارتفاع و موارد زیاد دیگر احتمال خطر بسیار کاهش می آید.

ویژگی های شیشه سکوریت

سکوریت نشکن مرغوب درجه یک بدون موج خال و خش 100 میل در رنگ های مختلفی می باشد دارای قابلیت سندبلاست لوگو و طرح های مختلف ضد حریق به طوری که تا دمای که تا دمای که تا دمای 250 درجه سانتی گراد بالای صفر را تا ساعات ها بدون هیچ کونه مشکلی تحمل می نماید.
کوره سکوریت از نوع آلمانی بوده و پس از تولید هیچ گونه موج و حباب در شیشه به جا نمی گذارد شیشه ها از درجه امنیت بالا ساخته شده است که در صورت شکسته در هر متر مربع آن به 1200 قسمت تقسیم می شود که هیچ خسارتی جانی برجای نمی گذارد. قفل هاﺟﻬﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی درب ها، ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ وﺳﺎیل ﻧﻘﻠﯿﻪ  ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدی ﮐـﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻮاع ﻗﻔﻞ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺳﺘﻨﯽ دارﻧﺪ و اﻧﻮاع قفل های ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﻣﯽباشد: ﻗﻔﻞ و دﺳﺘﮕﯿﺮه درب ﺷﯿﺸﻪ ای و ﺳﮑﻮرﯾﺖ، ﮐﺎرﺗﯽ رﻣﺰی، رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻔﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮوی درﺑﻬﺎی ﺳﮑﻮرﯾﺖ و ﺷﯿﺸﻪ ای دارای ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﯿﻞ  دارای رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن درب  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺗﯽ و ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﮓ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺟﻬﺖ وارد ﮐﺮدن رﻣﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮک های اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻧﺎﻧﻮ ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاﺑﮑﺎری های اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺿﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎم محیط ها درﭘﻮش ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﻨﺴﻮر، ﺿﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ10 ﺗﻌﻮﯾﺾ آﺳﺎن ﺑﺎﻃﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف دارای ﻣﻠﻮدی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درب دارای آﻻرم ﺧﻄﺮ در ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن درب ﯾﺎ ﺑﻪ زور ﺑﺎز ﺷﺪن آن دارای ﺳﻨﺴﻮر اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن و ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون ﺑﺮق ﺷﻬﺮی و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﺮی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ ﻗﻔﻞ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻮﻻدی ﺟﻬﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﻦ ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﺷﺐ بررسی و ارائه اصلاعت لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول رنج قیمتی این کالا یسته یه نوع سیستم امکانات لحاظ شده تکنولوژِی لحاظ شده در ساخت قابلیت سیستم تولیدات داخل نیز در رنج قیمتی بیست هزار ریال تا چهار میلیون زیال متغییر بوده و کالای وارداتی نیز یا اضافه شده 30 درصد تعرفه گمرکی در بازار به فروش می رسد.

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف در دربها، شیشه ها، وسایل نقیله می باشد.
بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
با توجه به نوع کاربرد این کالا تقریبا می توان گفت کالای جایگزین برای محصوال وجود ندارد 
تنها می توان گفت در حال حاضر قفل  های کامپیوتری و رمز دار یا قفل های معمولی می باشند.
اهمییت استراتژیکی کالا در دنیای امروز این کالا به دلیل مصرفی بودن و پرکاربرد بودن این کالا و در منازل مسکونی، خودروها، هتل ها، ادارات و اهمیت به جهت تامین امنیت نقش ویژه و ممتازی دارند کشوره های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول کشورهای عمده تولید کننده چین، آلمان و ژاپن و کشورهای عمده مصرف کننده اغلب کشورهای پیشرفته اروپایی نظیر آلمان، ایتالیا،سوئیس، انگلستان کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر چین، کره جنوبی و کشوره های عربی نظیر امارات، قطر کویت
شرایط صادرات :
صادرات این کالا محدودیت صادراتی نداشته و صادرکننندگان عمکده می توانند از مشوقهای صادراتی استفاده نمایند.

ﻧﮑﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻌﯽ ﺷﻮﺩ ﺷﯿﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭ ﺟﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺝ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﺢ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﯾﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺟﺪﺍﺭﻩ، ﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﭼﺴﺐ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺩﻭﻻﯾﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﺁﻥ به ﺼﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺎﺯ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻻﯾﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﻮﻧﯿﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﮎ ﻭ ﻟﺐ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺯﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺩﭘﻮﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺯﯾﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺍﻟﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﻭ ﺷﺎﺳﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺼﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔﯿﺮﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ از نمای شیشه ای سکوریت می باشد.

انواع شیشه سکوریت

 شیشه بالکن پارتیشن
شیشه سکوریت بالکن که به آن شیشه پارتیشن بالکن نیز می گویند جهت پوشش فضای بالکن از آن جلوگیری نموده و در برابر آلودگی هوا، باکتر و خاک موجو در محیط بیرون از منزل محافظت می نمایند شیشه سکوریت بالکن از ورود آلودگی صوتی به داخل جلوگیری نموده و صداهای مزاحم را به به شد کاهش می دهد همچنین نصب شیشه سکوریت بالکن باعث می گردد تا با افزایش متراژ بالکن به محیط داخلی متراژ منزل افزایش باید.
مزایای نصب بالکن شیشه ای پارتیشن به شرح زیر می باشد
– جلوگیری از نفوذ آلاینده به داخل 
– عایق صدا در برابر آلودگی های صوت
– افزایش متراژ ساختمان 
– استفاده با رنگ عادی جهت افزایش نور محیط 
– افزایش امنیت 
– براق آلات مرغوب و نصب دقیق و مهندسی.

شیشه سکوریت

 شیشه پارتیشن

همانطور که می دانید امروزه با پیشرفت علوم و تکنولوژی الفبای حدید برای بالا رفتن کارایی هر چه بیشتر کارکنان تعریف شده است و نیز می دانیم که با تنوع بسیار زیاد فیلد های کار و حرفه های متنوع از نیروهای مختلف کاری در محیط کاری انتظار یکسانی نمی توان داشت به بیانی دیگر بر نیاز هر حرفه ما نیاز بهره بری قیمت خاصی از تمرکز نیروی کار خوردیم در برخی حرفه ها ما نیاز به تمرکز بالا فضای محدود با نور کافی و تجهیزات محدود داریم ولی  در برخی محیط های کاری می بایست هر کارمند با نیروی کاری با بالاترین امکانات متنوع دسترسی داشته باشد حتی ما هدف از تامین امکانات فول شاید بیشتر جنبه تبلیغاتی آن مورد نظر بوده تا کاربری آن حال یا پرفورمنسی برای مشتری و مراجعه کننده یا برای جذب و حفظ نیروهای کاری اینگونه تفاوت عها ما را بر آن داشته که پس از شناخت کامل فضا مورد نیاز کار خود اقدام به انتخاب نوع معماری و دکوراسیون می نماییم که انتخاب متریال نیز از جمله آیتم هایی است که در ابتدا اهداف مورد نظر گفته شده نقش بسزایی دارد. 
با مقدمه فوق می توان گفت که وقتی ما از سازه های شیشه ای استفاده می کنیم که می خواهیم بالاترین و سریع ترین ارتباط  را بین کارمندان خود داشته باشیم و آنها علاوه بر ارتباط تلفنی و الکترونیکی بتوانند به راحتی بصری نیز داشته و از موقعیت یکدیگر مطلع باشند در این نوع پارتیشن بندی شیشه ای کنترل مدیریت نیز به خوبی صورت می گیرد.

شیشه دوبند، ضد حریق

 نصب شیشه دوبند یا ضد حریق در اکثر ساختمان ها جهت اخذ پایان کار الزامی است همچنین جلوگیری از گسترش حریق در راه پله، اصلی نپترین کارکرد شیشه ضد حریق در ساختمان می باشد جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و اتلاف انرژی گرمایشی و سرمایشی نیز از ویژگی های شیشه دود بند می باشد. این نوع نرده با داشتن پایه های فانتزی در راه پله ها استفاده می شوند همچنین این امکان وجود دارد تا مشتری با درخواست طرح روی شیشه های نرده، این محصول را به سلیقه ی خود طراحی کنند بستگی به دکوراسیون منزل و اداره شما می توانید طرح ایده آل خود را به فروشگاه بدهید و بر اساس آن یک نرده استیل شیشه خور پایه فانتزی تحویل بگیرید امروزه استفاده از نرده استیل راه پله شیشه دار پایه فانتزی در راه پله ها بسیار به چشم می خورد زیبایی این محصول با خانه های مدرن و شیک دل هر ایرانی را مجذوب خود می کند.

استفاده از نرده استیل شیشه خور برای تراس

زیبایی فوق العاده ای که این محصول به نمای خانه شما می دهد، دل هر ببیننده ای را شیفته خود می کند واقعا این نرده برای بالکن ها بسیار کارآمد می باشد. به این تصویر نگاه کنید چه زیباست وقتی نرده های بالکن از جنس شیشه باشد حتی می توانید آنرا با انواع نرده استیل طلایی ترکیب کنید و نمای خانه را لوکس تر کنید شفافیت شیشه ها یک ویژگی بسیار عالی از نرده استیل شیشه خور می باشد امروزه افراد بیشتر از نرده استیل شیشه خور در بالکن ها به جای انواع قدیمی نرده استیل تراس استفاده می کنند و روز به روز بر تعداد این افراد اضافه می شود همانطور که گفتیم یکی از کاربردهای این نرده، ایجاد حصاری در اطراف استخر منزل می باشد در تصویر زیر می بینید که چطور نرده های استیل در کنار استخر زیبایی منظره را دو چندان کرده است شما می توانید به راحتی انطرف نرده را مشاهده کنید و این یک مزیت است که نرده استیل شیشه خور آن را دارد.

تفاوت نرده استیل شیشه خور با دیگر نرده تمام شیشه ای

هردو از نوعی نرده شیشه ای می باشند با این تفاوت که در نرده استیل شیشه خور از استیل برای پایه و دستگیره ها استفاده شده است در حالی که نرده تمام شیشه ای بدون کمک پایه استیل و یا دستگیره استیل نصب می شود وجه اشتراک این دو نرده در جنس شیشه استفاده شده در تولید این محصول می باشد جنس هردو از شیشه های سکوریت و لمینت می باشد که دارای مقاومت بالا در برابر ضربه و حرارت می باشد. 
قیمت نرده استیل شیشه خور متفاوت است. یعنی بر اساس دو عامل قیمت نرده استیل متغیر می باشد. این سه عامل قیمت نرده استیل شیشه خور نیز کاملا عبارت است از: شیشه به کار رفته در تولید نرده، قطعات استیل به کار رفته در پایه و دستگیره نرده و متراژ که برحسب متر مربع می باشد. در حالت کلی رنگ طلایی دارای ارزش بالاتر و محبوبیت بیشتری در میان افراد می باشد. که بر این اساس قیمت آن نیز نسبت به انواع دیگر نرده استیل شیشه خور گران تر است. نوع استیل به کار رفته در نرده نیز در قیمت  ۴۰۳این نرده بسیار تأثیر می گذارد به عنوان مثال استیل می باشد همچنین ۱۰۱ در هر ن ده ای گران تر از استیل  معمولا شیشه استفاده شده در نرده نیز بر قیمت نرده استیل شیشه خور تأثیر گذاشته است قیمت نرده استیل شیشه خور نیز با توجه به متر مربع صورت می گیرد. شیشه های چند لایه کمک می کند تا از آسیب های و آسیب های ملکی ناشی از شکست شیشه ای به دلیل بلایای طبیعی مانند طوفان و زمین لرزه محافظت شود در مناطقی که مستعد ابتلا به بلایای طبیعی هستند، ممکن است یک متخصص برای طراحی ترکیب شیشه مورد استفاده قرار گیرد به طور مشابه، آن را نیز از حوادث انسان مانند بلوم بمب حفاظت می کند این کار را با نگه داشتن شیشه در دست خود در قاب شیشه ای انجام می دهد.

طول عمر

شیشه لمینت استثنایی با دوام، حفظ رنگ و قدرت آن است این می تواند برای انواع برنامه های معماری و طراحی داخلی مانند کفپوش، پله ها، بالکن ها، نرده ها، پانل های داخلی و روکش های بیرونی و همچنین درب های سنتی و پنجره ها مورد استفاده قرار گیرد.

انعطاف پذیری طراحی و آسایش نصب

عینک های چند لایه را می توان تخت یا منحنی تولید کرد. آنها می توانند شامل عینک های گرم، گرم تقویت شده، سیمی، الگوی، رنگ و یا بازتابنده باشند. لایه های داخلی می توانند برای افزودن رنگ های رنگی و همچنین نیازهای زیبایی شناسی و حفظ حریم خصوصی مورد استفاده قرار گیرند. شیشه چند لایه برای نصب ساده است اگر شیشه درمان گرمایی نباشد می توان آن را نیز برش داده حفره یا بتونه.

ضعف بصری کم

اعوجاج بوسیله (امواج غلتکی) در شیشه های گرم و تقویت شده ایجاد می شود این را می توان با استفاده از شیشه های ضد حرارت لمینیت اجتناب کرد تصاویر منعکس شده شارپ با دیوارهای پرده ای ساخته شده از شیشه های لعابی لعابی امکان پذیر است. مجموعه شیشه رسالت مرکز تولید شیشه سکوریت با قیمت مناسب می باشد جهت ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *